شما بعد از ثانیه به صفحه جدید زیرپرتال انتقال می یابید.


زیرپرتال دفتر امور روستایی و شوراها از طریق آدرس الکترونیکی http://roostaee.khorasan.ir/ در دسترس می باشد.